Algemene Voorwaarden

1 Inleiding

2 Wijzigingen aan de overeenkomsten

3 Gebruik maken van QuizStud

4 Rechten die wij aan u toekennen

5 Door gebruikers aangemaakte inhoud

6 Rechten die u aan ons toekent

7 Richtlijnen voor gebruikers

8 Inbreuk en gebruikersinhoud melden

9 Beperkingen en wijzigingen inzake de service

10 Merkaccounts

11 Beloningsprogramma

12 Klantenondersteuning

13 Exportcontrole

14 Betalingen, annuleringen en afkoeling

15 Duur en beëindiging

16 Garantie en vrijwaring

17 Beperking

18 Rechten van derden

19 Volledige overeenkomst

20 Scheidbaarheid en vrijstelling

21 Toewijzing

22 Schadeloosstelling

23 Keuze van recht en plaats

24 Contact met ons opnemen

 

1 Inleiding

Door u te registreren voor de QuizStud-service, -websites en -softwaretoepassingen (samen de ‘QuizStud-service’ of ‘service’) of deze te gebruiken, of door om het even welke inhoud of materiaal te openen die door QuizStud ter beschikking is gesteld via de service (de ‘inhoud’), gaat u een bindend contract aan met de QuizStud-entiteit aangegeven onderaan dit document.

De QuizStud-service omvat sociale en interactieve kenmerken. Gebruik van de QuizStud-service steunt op verschillende technische vereisten.

Uw overeenkomst met ons omvat deze algemene voorwaarden (‘voorwaarden’) en ons Privacybeleid. (Naar de voorwaarden, het privacybeleid en om het even welke voorwaarden waarmee u instemt, zoals besproken in het onderdeel Volledige overeenkomst, wordt gezamenlijk verwezen als de ‘overeenkomsten’.) Als u de voorwaarden van de overeenkomsten wilt nakijken, kunt u de effectieve versie van de overeenkomsten op de website van QuizStud vinden. U erkent dat u de overeenkomsten gelezen en begrepen heeft, dat u deze overeenkomsten aanvaardt, en dat u instemt erdoor gebonden te zijn. Als u niet instemt met de overeenkomsten (of ze niet kan naleven), dan mag u de QuizStud-service niet gebruiken of mag u geen enkele inhoud consumeren.

Lees de overeenkomsten nauwkeurig door. Ze behandelen belangrijke informatie over aan u geleverde QuizStud-diensten en om het even welke vergoedingen, belastingen en kosten die we u aanrekenen. De overeenkomsten omvatten informatie over toekomstige wijzigingen aan de overeenkomsten, exportcontroles, automatische hernieuwing, beperkingen in aansprakelijkheid, privacy-informatie en een vrijwaring voor groepsvorderingen.

Om de QuizStud-service te gebruiken en toegang te krijgen tot de inhoud, moet u (1) 18 jaar of ouder zijn, of 13 jaar of ouder zijn en de instemming hebben van je ouder of voogd wat betreft de overeenkomsten, (2) het gezag hebben om een bindend contract met ons aan te gaan en niet door om het even welke toepasselijke wetten verhinderd zijn om dat te doen en (3) woonachtig zijn in een land waar de service beschikbaar is. U belooft tevens dat alle registratie-informatie die u bij QuizStud indient waar, nauwkeurig en volledig is, en dat u instemt om dat altijd zo te houden.

 

2 Wijzigingen aan de overeenkomsten

Af en toe kunnen we, naar eigen goeddunken, wijzigingen aanbrengen aan de overeenkomsten. Wanneer we materiële wijzigingen aanbrengen aan de overeenkomsten, zullen wij u een duidelijke kennisgeving zenden, zoals gezien de omstandigheden gepast is, bijv. door een duidelijke kennisgeving te plaatsen binnen de service zelf of door u een e-mail te zenden. In sommige gevallen zullen wij u vooraf op de hoogte brengen, en zal uw voortgezette gebruik van de service nadat de wijzigingen zijn aangebracht gelden als uw aanvaarding van de wijzigingen. Zorg er daarom voor dat u al dergelijke kennisgevingen nauwkeurig leest. Als u onder de nieuwe versie van de overeenkomst niet verder gebruik wilt maken van de service, kunt u de overeenkomst teniet doen door via het Contactformulier contact met ons op te nemen.

 

3 Gebruik maken van QuizStud

Hier is wat informatie over al de manieren waarop u van QuizStud kunt genieten.

3.1 Onze diensten en betaalde abonnementen

Bepaalde QuizStud-diensten worden u gratis aangeboden. Andere QuizStud-diensten vereisen betaling voordat u ze kunt gebruiken. Naar de QuizStud-diensten die gebruikt kunnen worden na betaling wordt momenteel verwezen als de ‘premium service’ (of de ‘betaalde abonnementen’). Naar de QuizStud-service die geen betaling vereist, wordt momenteel verwezen als de ‘gratis service’. U kunt meer te weten komen over onze diensten door onze website te bezoeken.

3.2 Codes en andere vooruitbetaalde aanbiedingen

Als u een code of coupon heeft ontvangen die door of in naam van QuizStud werden geleverd of verkocht, voor toegang tot een betaald abonnement (de ‘code’), kunnen aan u samen met de code voorgelegde afzonderlijke voorwaarden eveneens van toepassing zijn op uw toegang tot de service en u stemt volledig in met al dergelijke voorwaarden.

3.3 Proefperiodes

Van tijd tot tijd kunnen wij of anderen in onze naam voor een bepaalde periode proefperiodes voor betaalde abonnementen aanbieden, zonder vergoeding of aan een verminderd tarief (een ‘proefperiode’). QuizStud behoudt zich het recht voor om, volledig naar eigen goeddunken, uw geschiktheid te bepalen voor een proefperiode, en, onderworpen aan toepasselijke wetten, om een proefperiode om het even wanneer te schorsen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, in de ruimste mate zoals toegestaan door de wet.

 

4 Rechten die wij aan u toekennen

De QuizStud-service en de inhoud zijn het eigendom van QuizStud of van de licentiegevers van QuizStud. We kennen u een beperkte, niet-exclusieve, intrekbare licentie toe om gebruik te maken van de QuizStud-service, en een beperkte, niet-exclusieve, intrekbare licentie voor persoonlijk, niet-commercieel, entertainmentgericht gebruik van de inhoud (de ‘licentie’). Deze licentie zal van kracht blijven tot en tenzij het door u of QuizStud beëindigd wordt. U belooft en stemt ermee in dat u de inhoud gebruikt voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel, entertainmentgericht gebruik en dat u de QuizStud-service of de inhoud niet zult herverdelen of overdragen.

De QuizStud-softwaretoepassingen en de inhoud zijn onder licentie aan u gegeven, niet verkocht, en QuizStud en zijn licentiegevers behouden eigendomsrechten op alle kopieën van de QuizStud-softwaretoepassingen en inhoud.

Alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo’s en domeinnamen van QuizStud en alle andere kenmerken van het QuizStud-merk (‘merkkenmerken van QuizStud’) zijn uitsluitend eigendom van QuizStud of zijn licentiegevers. De overeenkomsten geven u geen enkel recht om om het even welke van de merkkenmerken van QuizStud te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

U stemt ermee in om u te houden aan onze Richtlijnen voor gebruikers en de QuizStud-service, de inhoud of om het even welk deel daarvan niet te gebruiken op om het even welke manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de overeenkomsten. Tenzij voor de rechten die uitdrukkelijk aan u verleend zijn in deze overeenkomsten, verleent QuizStud geen recht, eigendom of belang aan u toe inzake de QuizStud-service of de inhoud.

 

5 Door gebruikers aangemaakte inhoud

QuizStud-gebruikers kunnen inhoud aanmaken, uploaden en/of verdelen (‘posten’) op de service (wat bijvoorbeeld foto’s, tekst, berichten, informatie of andere soorten inhoud kan omvatten) (‘gebruikersinhoud’). Om alle twijfel te vermijden: ‘gebruikersinhoud’ omvat al dergelijke inhoud die gepost wordt in de QuizStud-service.

U belooft, betreffende om het even welke gebruikersinhoud die u op QuizStud post, (1) dat u het recht heeft dergelijke gebruikersinhoud te posten, en (2) dat dergelijke gebruikersinhoud, of het gebruik ervan door QuizStud zoals beschreven in de overeenkomsten, geen overtreding vormt van de overeenkomsten, toepasselijke wetgeving of de intellectuele eigendom (inclusief en zonder beperking het copyright), publiciteit, persoonlijkheid of andere rechten van anderen, noch dat ze de suggestie wekken van enig verband met of onderschrijving door QuizStud of om het even welke entiteit of individu van u of uw gebruikersinhoud, zonder uitdrukkelijke toestemming van dat individu of die entiteit.

QuizStud kan gebruikersinhoud nakijken, controleren of aanpassen, maar draagt geen verplichting in kwestie. In alle gevallen behoudt QuizStud zich het recht voor om om het even welke gebruikersinhoud voor om het even welke reden, of zonder reden, te verwijderen of te blokkeren, inclusief maar zonder beperking tot gebruikersinhoud die, naar eigen goeddunken van QuizStud, een overtreding vormt op de overeenkomsten. QuizStud kan zonder voorafgaande kennisgeving deze acties ondernemen naar u toe of naar om het even welke derde partij. Verwijdering of blokkering van gebruikersinhoud zal uitsluitend naar ons eigen goeddunken plaatsvinden, en we beloven niet om specifieke gebruikersinhoud te verwijderen of te blokkeren.

U alleen bent verantwoordelijk voor alle gebruikersinhoud die u post. QuizStud is niet verantwoordelijk voor gebruikersinhoud, noch onderschrijft het om het even welke mening die bevat is in om het even welke gebruikersinhoud. Als iemand een zaak aanbrengt tegen QuizStud in verband met gebruikersinhoud die u heeft gepost, stemt u ermee in dat, in de mate toegestaan door plaatselijke wetgeving, u QuizStud schadeloos zult stellen en vrijwaren voor en tegen alle schadevergoedingen, verliezen en onkosten van om het even welke aard (inclusief redelijke honoraria en onkosten voor advocaten) die voortvloeien uit dergelijke aanspraken.

 

6 Rechten die u aan ons toekent

Als u feedback, ideeën of suggesties geeft aan QuizStud in verband met de QuizStud-service of inhoud (‘Feedback’), erkent u dat de feedback niet vertrouwelijk is en dat u QuizStud machtigt om die feedback zonder beperking en zonder betaling aan u te gebruiken. Feedback wordt beschouwd als een vorm van gebruikersinhoud.

U verleent QuizStud een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, vrij van royalty’s, oneindige (of, in jurisdicties waar dit niet is toegestaan, voor een termijn gelijk aan de duur van de overeenkomsten plus twintig (20) jaar), onherroepbare, volledig betaalde en wereldwijde licentie voor het gebruiken, reproduceren, beschikbaar maken aan het publiek (bijv. uitvoeren of tonen), publiceren, vertalen, wijzigen, er afgeleid werk uit maken, en verdelen van om het even welke van uw gebruikersinhoud in verband met de service via om het even welk medium, tenzij op zichzelf staand of in combinatie met andere inhoud of materialen, op om het even welke manier en via om het even welke middelen, methode of technologie, of die nu al dan niet reeds bekend zijn of hierna ontworpen zullen worden. Naast de rechten die hierin uitdrukkelijk verleend worden, behoudt u eigendom van alle rechten, inclusief rechten inzake intellectuele eigendom, op de gebruikersinhoud. Waar van toepassing en toegestaan onder toepasselijke wetgeving, stemt u ook in met het afzien van om het even welk ‘moreel recht’ (of het equivalent ervan onder toepasselijke wetgeving), zoals uw recht om geïdentificeerd te worden als de auteur van om het even welke gebruikersinhoud, inclusief feedback, en uw recht om bezwaar te maken tegen minachtende behandeling van dergelijke gebruikersinhoud.

 

7 Richtlijnen voor gebruikers

QuizStud respecteert rechten inzake intellectuele eigendom en verwacht van u hetzelfde. We hebben een paar basisregels opgesteld die u moet volgen bij het gebruiken van de service, om te verzekeren dat iedereen van QuizStud kan blijven genieten. Volg deze regels en moedig andere gebruikers aan hetzelfde te doen.

Het volgende is om geen enkele reden ook toegestaan:

 • het omzeilen van om het even welke territoriale beperkingen die zijn opgesteld door QuizStud of zijn licentiegevers;
 • het verwijderen of wijzigen van om het even welk copyright, handelsmerk of andere kennisgeving van intellectuele eigendom die omvat zijn in of geleverd via de QuizStud-service (inclusief voor het doel om enige aanwijzing van eigendom of herkomst van om het even welke inhoud te vermommen of te wijzigen);
 • het geven van uw wachtwoord aan om het even welke andere persoon of het gebruiken van de gebruikersnaam en het wachtwoord van om het even welke andere persoon;
 • de QuizStud-service te ‘crawlen’ of anderszins om het even welke geautomatiseerde manier (inclusief bots, scrapers en spiders) te gebruiken om informatie te verzamelen uit QuizStud; of
 • het verkopen van een gebruikersaccount, of anderszins aanvaarden van enige vergoeding, al dan niet financieel, om de naam van een account, of de inhoud omvat op een account te beïnvloeden.

Respecteer QuizStud, de eigenaars van de inhoud en andere gebruikers van de QuizStud-service. Neem geen deel aan enige activiteit, post geen gebruikersinhoud of registreer en/of gebruik geen gebruikersnaam die materiaal bevat of zelf het volgende is:

 • beledigend, krenkend, lasterlijk, pornografisch, bedreigend of obsceen;
 • illegaal, of bedoeld om een illegale daad van om het even welke soort te promoten of uit te voeren, inclusief maar zonder beperking tot overtredingen van rechten inzake intellectuele eigendom, privacyrechten of eigendomsrechten van QuizStud of een derde partij;
 • bevat uw wachtwoord of bevat doelbewust het wachtwoord van om het even welke andere gebruiker of omvat doelbewust persoonsgegevens van derden of is bedoeld om dergelijke persoonsgegevens te verkrijgen;
 • omvat kwaadaardige inhoud zoals malware, trojan horses of virussen, of verhindert op andere wijze de toegang van een andere gebruiker tot de service;
 • is bedoeld om andere gebruikers te pesten of te treiteren of doet dat daadwerkelijk;
 • voordoet alsof u een relatie met een andere gebruiker, persoon of entiteit heeft of die verkeerd voorstelt, of die op andere manier frauduleus, vals, misleidend of bedrieglijk is;
 • geautomatiseerde manieren gebruikt om kunstmatig inhoud te promoten;
 • de overdracht inhoudt van niet gevraagde massapost of andere vormen van spam (‘spam’), junkmail, ketenbrieven of soortgelijke berichten, inclusief via de inbox van QuizStud;
 • commerciële of verkoopactiviteiten omvat, zoals reclame, promoties, wedstrijden, sweepstakes of piramidespelen, die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door QuizStud;
 • linken of referenties bevat naar commerciële producten of diensten of die op andere manier promoot, tenzij zoals uitdrukkelijk toegestaan door QuizStud;
 • de QuizStud-service verhindert of op om het even welke manier verstoort, ermee knoeit, er inbreuk op pleegt, of probeert te toetsen, scannen of testen op kwetsbaarheden in de service of de computersystemen, netwerk, gebruiksregels van QuizStud of van om het even welke van de beveiligingscomponenten of authenticatiemaatregelen van QuizStud of om het even welke andere beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn op de service, de inhoud of om het even welk deel ervan;
 • in strijd is met de overeenkomsten, zoals bepaald door QuizStud.

U erkent en stemt ermee in dat het posten van zulke gebruikersinhoud kan leiden tot onmiddellijke beëindiging of schorsing van uw QuizStud-account. U stemt er ook mee in dat QuizStud voor om het even welke reden uw gebruikersnaam terug kan eisen.

Wees bedachtzaam met hoe u de QuizStud-service gebruikt en wat u deelt. De QuizStud-service omvat sociale en interactieve kenmerken, inclusief de mogelijkheid om gebruikersinhoud te posten, inhoud te delen en om bepaalde informatie over uzelf publiek te maken. Denk eraan dat gedeelde informatie of informatie die publiek beschikbaar is door andere gebruikers op QuizStud gebruikt kan worden of opnieuw gedeeld op QuizStud of over heel het internet, dus gebruik QuizStud voorzichtig en wees u bewust van uw accountinstellingen. QuizStud draagt geen verantwoordelijkheid voor uw keuze om materiaal op de service te plaatsen.

Uw wachtwoord beschermt uw gebruikersaccount, en u alleen bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van uw wachtwoord. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor alle gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord op de service. Als uw gebruikersnaam of wachtwoord verloren raakt of gestolen wordt, of als u gelooft dat derde partijen niet gemachtigde toegang hadden op uw account, breng ons daar dan onmiddellijk van op de hoogte en wijzig uw wachtwoord zo snel mogelijk.

 

8 Inbreuk en gebruikersinhoud melden

QuizStud respecteert rechten van eigenaars van intellectuele eigendom. Als u gelooft dat om het even welke inhoud een inbreuk vormt op uw intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, zie dan het beleid van QuizStud inzake copyright. Als QuizStud door een copyright-houder op de hoogte wordt gebracht dat om het even welke inhoud een inbreuk vormt op een copyright, kan QuizStud, volledig naar eigen goeddunken, actie ondernemen zonder voorafgaande kennisgeving aan de provider van die inhoud. Als de provider meent dat de inhoud geen inbreuk vormt, kan de provider een tegenbericht indienen bij QuizStud met een verzoek de verwijderde inhoud te herstellen.

Als u meent dat enige inhoud niet in naleving is met de Richtlijnen voor gebruikers, neem dan direct contact met ons op.

 

9 Beperkingen en wijzigingen inzake de service

QuizStud zal redelijke inspanningen leveren om de QuizStud-service operationeel te houden. Bepaalde technische moeilijkheden of onderhoud kunnen echter van tijd tot tijd resulteren in tijdelijke onderbrekingen. In de mate dat dit is toegestaan onder toepasselijke wetgeving, behoudt QuizStud zich het recht voor om periodiek en om het even wanneer, met of zonder kennisgeving, functies en kenmerken van de QuizStud-service tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, en dit alles zonder aansprakelijkheid naar u toe, behalve waar dat bij wet verboden is, voor enige onderbreking, wijziging of stopzetting van de QuizStud-service of van om het even welke functie of kenmerk daarvan. Ongeacht het voorgaande, zal QuizStud, indien u vooruitbetaalde vergoedingen heeft gemaakt voor betaalde abonnementen die QuizStud permanent stopzet voorafgaande aan het einde van de vooruitbetaalde periode (gedefinieerd in het onderdeel Betalingen, annuleringen en afkoeling), u de vooruitbetaalde vergoedingen voor de vooruitbetaalde periode terugbetalen na dergelijke stopzetting. U begrijpt, gaat ermee akkoord en aanvaard dat QuizStud geen verplichting heeft om de service te behouden, te ondersteunen, te upgraden of te updaten, of om alle of om het even welke specifieke inhoud te leveren door de service. Dit onderdeel zal worden afgedwongen in de mate die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. QuizStud en/of de eigenaars van om het even welke inhoud kunnen van tijd tot tijd dergelijke inhoud verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, in de mate dat dit door toepasselijke wetgeving is toegestaan.

 

10 Merkaccounts

Als u een QuizStud-account opstelt in naam van een bedrijf, organisatie, entiteit of merk (een ‘merk’, en dergelijke account een ‘merkaccount’), zijn de begrippen ‘u’ en ‘uw’, zoals gebruikt in alle overeenkomsten, zowel op u als op het merk van toepassing, waar toepasselijk.

Als u een merkaccount opent, vertegenwoordigt en garandeert u dat u gemachtigd bent om alle toestemmingen en licenties te verlenen die in de overeenkomsten vermeld zijn en om het merk aan de overeenkomsten te verbinden.

 

11 Beloningsprogramma

De QuizStud-service kent een beloningssysteem waar QuizStud, naar eigen goeddunken, gebruikers kan belonen op basis van de hoeveelheid ‘Credits’ die ze gekregen hebben of op basis van het aantal downloads van quizzen van een gebruiker. U stemt ermee in om u te onthouden van alle pogingen om het beloningssysteem te manipuleren, bijv. door het aanmaken van verschillende accounts of het meerdere keren plaatsen van dezelfde quizzen. U erkent dat de beslissing van QuizStud inzake elke beloning definitief en bindend is.

 

12 Klantenondersteuning

Voor klantenondersteuning met accountgerelateerde en betalingsgerelateerde vragen (‘verzoeken voor klantenondersteuning’), dient u een ticket in bij onze afdeling voor klantenondersteuning aan de hand van het contactformulier in het onderdeel Contact van onze website. We zullen redelijke pogingen ondernemen om binnen een redelijk tijdskader te antwoorden op alle verzoeken voor klantenondersteuning, maar we geven geen garanties van om het even welke aard dat een verzoek voor klantenondersteuning beantwoord zal worden binnen een bepaald tijdskader en/of dat we in staat zullen zijn om dergelijke verzoeken bevredigend te beantwoorden.

 

13 Exportcontrole

De producten van QuizStud kunnen onderhevig zijn aan Amerikaanse wetten en regelgeving inzake controle van export en herexport of soortgelijke wetten die van toepassing zijn in andere jurisdicties, inclusief de Export Administration Regulations (‘EAR’) van de Amerikaanse Department of Commerce, handels- en economische sancties door de Office of Foreign Assets Control (‘OFAC’) van de Treasury Department, en de International Traffic in Arms Regulations (‘ITAR’) van de Department of State. U garandeert dat u (1) zich niet bevindt in Cuba, Iran, Noord-Korea, Sudan of Syrië; en (2) dat u geen geweigerde partij bent, zoals gespecificeerd in de hierboven vermelde regelgevingen.

U stemt in met het naleven van alle toepasselijke wetten en regelgeving inzake export- en herexportcontroles, inclusief de EAR, handels- en economische sancties door OFAC en de ITAR. U stemt er in het bijzonder mee in dat u geen enkel product, software of technologie (inclusief producten die afgeleid zijn van of gebaseerd zijn op dergelijke technologie) die volgens de overeenkomsten ontvangen is van QuizStud – rechtstreeks of niet-rechtstreeks – zult verkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, wegvoeren of op andere manier zult wegwerpen naar om het even welke bestemming, entiteit of persoon die verboden is door om het even welke toepasselijke wetten of regelgeving van de Verenigde Staten of enige andere jurisdictie, zonder voorafgaande goedkeuring te verkrijgen van de bevoegde overheidsinstellingen, zoals vereist door die wetten en regelgeving. Deze exportcontroleclausule zal na beëindiging of annulering van de overeenkomsten van kracht blijven.

 

14 Betalingen, annuleringen en afkoeling

Betaalde diensten of abonnementen kunnen gekocht worden door ofwel (1) een maandelijkse abonnementsvergoeding te betalen, of (2) een vooruitbetaling die u toegang geeft aan de QuizStud-service voor een specifieke tijdsperiode (‘vooruitbetaalde periode’). Als u een betaald abonnement heeft gekocht met een code, zal uw betaald abonnement automatisch beëindigd worden aan het einde van de vooruitbetaalde periode.

Wanneer u zich registreert voor een betaald abonnement, een proefperiode of een online code, stemt u ermee in om onmiddellijk toegang te krijgen tot QuizStud Premium. Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en zich registreert voor een betaald abonnement of online code, kunt u van gedachten veranderen voor om het even welke reden of zonder reden, en binnen veertien (14) dagen een volledige terugbetaling krijgen van alle betaalde gelden (de ‘afkoelperiode’). Terugbetalingen zullen echter niet worden geleverd als u om het even wanneer tijdens de afkoelperiode QuizStud heeft gebruikt.

Tenzij uw betaald abonnement als een vooruitbetaalde periode werd aangekocht, zal uw betaling aan QuizStud automatisch vernieuwen aan het einde van de abonnementsperiode, tenzij u uw betaald abonnement via uw profielpagina annuleert vóór het einde van de huidige abonnementsperiode. De annulering zal van kracht worden op de dag na de laatste dag van de huidige abonnementsperiode, en u zult een downgrade krijgen tot de gratis service. Als u echter u betaling of betaald abonnement annuleert, en/of om het even welke overeenkomsten beëindigt (1) nadat u QuizStud heeft gebruikt tijdens de afkoelperiode, of (2) nadat de afkoelperiode voorbij is (waar van toepassing) of (3) voorafgaand aan het einde van de huidige abonnementsperiode, zullen we geen abonnementskosten terugbetalen die reeds aan ons zijn betaald.

Als u een volledige terugbetaling wenst te krijgen van alle gelden die betaald zijn voordat de afkoelperiode voorbij is, moet u contact opnemen met de klantenondersteuning.

QuizStud kan de prijs voor betaalde abonnementen, vooruitbetaalde periodes (voor periodes waarvoor nog niet is betaald), of codes van tijd tot tijd wijzigen, en zal elke prijswijziging op voorhand aan u bekendmaken en, indien van toepassing, zal u vertellen hoe die wijzigingen te aanvaarden. Prijswijzigingen voor betaalde abonnementen zullen van kracht worden aan het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging. Zoals toegestaan door plaatselijke wetgeving, gaat u akkoord met de nieuwe prijs door de QuizStud-service te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden. Als u niet instemt met de prijswijzigingen, heeft u het recht om de wijziging te verwerpen door u voordat te prijswijziging van kracht wordt uit te schrijven uit de QuizStud-service. Zorg er daarom voor dat u al dergelijke kennisgevingen over prijswijzigingen nauwkeurig leest.

 

15 Duur en beëindiging

De overeenkomsten blijven van toepassing totdat deze door u of QuizStud beëindigd worden. U erkent echter en stemt ermee in dat de eeuwige licentie die door u is verleend in verband met gebruikersinhoud, inclusief feedback, onherroepbaar is en daarom zal blijven voortduren na het vervallen of beëindigen van om het even welke van de overeenkomsten, voor om het even welke reden. QuizStud kan de overeenkomsten beëindigen of uw toegang tot de QuizStud-service om het even wanneer opschorten, inclusief in het geval van uw feitelijk of verdacht niet gemachtigd gebruik van de QuizStud-service en/of inhoud, of van niet-naleving van de overeenkomsten. Als u of QuizStud de overeenkomsten beëindigt, of als QuizStud uw toegang tot de QuizStud-service opschort, stemt u ermee in dat QuizStud geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid zal hebben naar u toe en dat QuizStud geen enkel bedrag dat u reeds betaald heeft, zal terugbetalen, in de ruimste mate zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie over hoe u uw QuizStud-account kunt beëindigen, neemt u contact met ons op via het contactformulier, wat beschikbaar is op onze pagina Contact. Dit onderdeel zal worden afgedwongen in de mate die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. U kunt de overeenkomsten om het even wanneer beëindigen.

 

16 Garantie en vrijwaring

Wij streven ernaar de best mogelijke service aan te bieden, maar u begrijpt en stemt ermee in dat de QuizStud-service ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’ wordt aangeboden, zonder uitdrukkelijke of veronderstelde garantie of voorwaarde van om het even welke aard. U gebruikt de QuizStud-service op uw eigen risico. In de ruimste mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, zullen QuizStud en alle eigenaars van de inhoud geen vertegenwoordigingen maken en elke garantie of voorwaarde afwijzen van bevredigende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet vormen van een inbreuk. Noch QuizStud noch om het even welke eigenaar van inhoud geeft garanties dat de QuizStud-service vrij is van malware of andere schadelijke onderdelen. Daarnaast geeft QuizStud geen vertegenwoordiging, noch geeft het garanties, onderschrijvingen, of aanvaardt het verantwoordelijkheid voor om het even welke toepassingen van derden (of voor de inhoud daarvan), gebruikersinhoud of om het even welk ander product of service die wordt aangeprezen of aangeboden door een derde partij op of door de QuizStud-service of om het even welke gelinkte website, of in om het even welke banner of andere reclame voorgesteld. U begrijpt en stemt ermee in dat QuizStud niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor om het even welke transactie tussen u en derde providers van toepassingen van derden of producten of diensten waarvoor reclame wordt gemaakt op of via de QuizStud-service. Zoals met om het even welke aankoop van een product of service door om het even welk medium of in om het even welke omgeving, moet u uw eigen oordeel volgen en voorzichtig zijn waar gepast. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, die door u van QuizStud is verkregen, zal wat dit betreft garantie leveren in naam van QuizStud. Sommige aspecten van dit onderdeel zijn mogelijk niet van toepassing in bepaalde jurisdicties, indien verboden door toepasselijke wetgeving.

Dit heeft geen invloed op uw statutaire rechten als consument.

 

17 Beperking

U stemt ermee in dat, in de mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, uw enige en exclusieve middel voor om het even welk probleem of ontevredenheid met de QuizStud-service bestaat uit het ongedaan maken van de installatie van alle QuizStud-software en om te stoppen met het gebruik van de QuizStud-service. Aangezien QuizStud geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor toepassingen van derden of de inhoud daarvan, en aangezien uw relatie met dergelijke toepassingen van derden beheerd kan zijn door afzonderlijke overeenkomsten met dergelijke derde partijen, in de mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, is uw enige en exclusieve middel, in verband met QuizStud, voor om het even welk probleem of ontevredenheid met toepassingen van derden of de inhoud daarvan, het ongedaan maken van de installatie en/of het stoppen van het gebruik van dergelijke toepassingen van derden.

In de ruimste mate zoals toegestaan door de wet, zullen QuizStud, zijn functionarissen, aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers, directeuren, filialen, dochterbedrijven, opvolgers, aangewezen personen, leveranciers of licentiegevers in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor (1) elke niet-rechtstreekse, speciale, toevallige, bestraffende, voorbeeldige of gevolgsmatige schade; (2) elk verlies van gebruik, gegevens, zaken of winsten (rechtstreeks of niet-rechtstreeks), in alle gevallen voortvloeiend uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik van de QuizStud-service, toepassingen van derden of de inhoud van toepassingen van derden, ongeacht de juridische visie, zonder rekening te houden met of QuizStud al dan niet gewaarschuwd was over de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een hulpmiddel faalt in het essentiële doel ervan; of (3) de samengevoegde verantwoordelijkheid voor alle claims in verband met de QuizStud-service, toepassingen van derden, of de inhoud van toepassingen van derden die meer bedraagt dan de hoeveelheid die door u betaald is aan QuizStud tijdens de voorafgaande twaalf maanden in kwestie, in de mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Niets in de overeenkomsten neemt de aansprakelijkheid van QuizStud weg of beperkt die voor wat betreft fraude, frauduleuze onjuiste voorstellingen, overlijden of persoonlijke schade veroorzaakt door zijn nalatigheid, en, indien vereist door toepasselijke wetgeving, door zijn zware nalatigheid. Sommige aspecten van dit onderdeel zijn mogelijk niet van toepassing in bepaalde jurisdicties, indien verboden door toepasselijke wetgeving.

 

18 Rechten van derden

U erkent en stemt ermee in dat de eigenaars van de inhoud en bepaalde distributeurs (zoals providers van app-winkels) bedoelde begunstigden zijn van de overeenkomsten en het recht hebben de overeenkomsten rechtstreeks bij u af te dwingen. Behalve zoals uiteengezet in dit onderdeel, zijn de overeenkomsten niet bedoeld om rechten te verlenen aan om het even wie buiten u en QuizStud, en zullen de overeenkomsten in geen geval om het even welke begunstigde rechten van een derde partij creëren. Verder zullen de rechten op het beëindigen, intrekken of instemmen met om het even welke uitzondering, afstandsverklaring of schikking inzake de overeenkomsten niet onderworpen zijn aan de instemming van om het even welke andere persoon.

 

19 Volledige overeenkomst

Behalve zoals vermeld in dit onderdeel of zoals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen u en QuizStud, bevatten de overeenkomsten alle voorwaarden en bepalingen die overeengekomen zijn tussen u en QuizStud en hebben deze voorrang op om het even welke voorafgaande overeenkomsten voor wat betreft deze overeenkomsten, of deze nu schriftelijk of mondeling zijn gemaakt.

Merk op dat andere aspecten van uw gebruik van de QuizStud-service echter beheerd kunnen worden door bijkomende overeenkomsten. Dat omvat, bijvoorbeeld, toegang tot de QuizStud-service ten gevolge van een gratis proefperiode. Wanneer u een aanbod aangeboden krijgt voor dergelijke aspecten van uw gebruik, zult u een verwante bijkomende overeenkomst krijgen, en kunt u de kans krijgen om met bijkomende voorwaarden in te stemmen. Sommige van deze bijkomende voorwaarden staan vermeld op de website van QuizStud. In de mate dat er een onverenigbaar conflict is tussen enige bijkomende voorwaarden en deze voorwaarden, zullen de bijkomende voorwaarden rechtsgeldig zijn.

 

20 Scheidbaarheid en vrijstelling

Tenzij zoals anderszins vermeld in de overeenkomsten, zal indien enige bepaling van de overeenkomsten voor om het even welke reden of in om het even welke mate als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid op geen enkele manier van invloed zijn op de overblijvende bepalingen van de overeenkomsten of zal deze op geen enkele manier ongeldig of niet-afdwingbaar maken, en de toepassing van die bepaling zal afgedwongen worden in de mate zoals toegestaan door de wet.

Elk nalaten door QuizStud of om het even welke derde begunstigde om de overeenkomsten of om het even welke bepaling daarvan af te dwingen, zal geen afstand doen van het recht van QuizStud of de toepasselijke derde begunstigde daartoe.

 

21 Toewijzing

QuizStud kan de overeenkomsten of om het even welk deel ervan toewijzen, en QuizStud kan om het even welke van zijn verplichtingen onder de overeenkomsten delegeren. U mag de overeenkomsten of om het even welk deel ervan niet toewijzen, noch uw rechten onder de overeenkomsten aan om het even welke derde partij overdragen of in sublicentie geven.

 

22 Schadeloosstelling

In de ruimste mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat u QuizStud schadeloos zult stellen en vrijwaren voor en tegen alle schadevergoedingen, verliezen en onkosten van om het even welke aard (inclusief redelijke honoraria en onkosten voor advocaten) die voortkomen uit: (1) uw inbreuk op deze overeenkomst; (2) om het even welke gebruikersinhoud; (3) om het even welke activiteit die u uitvoert op of door de QuizStud-service; en (4) uw overtreding van om het even welke wet of de rechten van een derde partij.

 

23 Keuze van recht en plaats

23.1 Heersend recht/jurisdictie

Tenzij anders vereist door een verplichte wet van een lidstaat van de Europese Unie of om het even welke andere jurisdictie, zijn de overeenkomsten (en alle niet-contractuele geschillen/claims die daaruit of in verband daarmee voortkomen) onderworpen aan het Nederlands recht, zonder rekening te houden met keuze van of tegenstrijdigheden tussen rechtsprincipes. Eventuele geschillen zullen, nadat partijen hebben getracht eerst het geschil onderling op te lossen maar daar niet in zijn geslaagd, worden beslecht door de bevoegde rechter te Middelburg, onverminderd het recht van QuizStud om het geschil aan een andere instantie voor te leggen, ter keuze van QuizStud.

23.2 Vrijstelling van groepsvorderingen

Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemmen u en QuizStud ermee in dat ieder claims mag inbrengen tegen de andere, maar alleen in uw of zijn individuele capaciteit en niet als aanklager of lid van in om het even welke beweerde groep of representatieve vordering. Tenzij u en QuizStud er beiden mee instemmen, kan geen arbiter of rechter de claims van meer dan één persoon samenvoegen of op andere manier voorzitten over om het even welke vorm van representatieve of groepsactie.

 

24 Contact met ons opnemen

Als u vragen of zorgen heeft aangaande de QuizStud-service of de overeenkomsten, neem dan contact op met de klantenservice van QuizStud door naar het onderdeel Contact op onze website te gaan.

QuizStud is een product van Smartaining Solutions B.V.

Contracterende entiteit:

Smartaining Solutions B.V.
Oosterscheldestraat 5
4388 TZ Oost-Souburg
Nederland

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-nummer: 63795493